:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865

ชื่อ: โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี งปม. พ.ศ.2565

30 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

วันนี้ เวลา ๐๘.๓๐ น.งานพัฒนาชุมชน ได้รับความอนุเคราะห์จากกองช่าง โดย ผอ.สุชาติ หาญยุทธ ผอ.กองช่าง ,

นายธนัญชัย สมมุติ ผู้ช่วยช่างโยธา ออกสำรวจเพื่อประมาณการปรับปรุง/ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ

ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้กับผู้สูงอายุตามเกณฑ์จากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า

(Thai people and Analytics Platform :TPMAP) จำนวน ๗ ราย

๑. นางติ๊บ ปะทิ

๒. นายกิจ อินต๊ะกัน

๓. นายเลิศ อินต๊ะกัน

๔. นางทา จิตบุญ

๕. นายช่วย ละขะไพ

๖. นายสุนทร หน่อท้าว

๗. นางใจคำ ไชยชนะ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร