:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865

ชื่อ: โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชน หมู่ที่ 1 - 7

17 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแงง โดยงานพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุน

พัฒนากลุ่มอาชีพชุมชน หมู่ที่ 1-7 กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการฝึกทำกล้วยฉาบ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และเพื่อ

ส่งเสริมให้ประชาชนสร้างอาชีพเสริมและรายได้เพิ่มเติมในครอบครัว โดยมีนายกประดุน โนจิตร เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร