:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

เป็นที่ราบเชิงเขาโดยมีแม่น้ำไหลผ่าน  2  สาย  คือ   แม่น้ำน่านไหลผ่าน    บ้านหัวเมือง  หมู่ 5 บ้านพาน   หมู่บ้านหนองเงือก   หมู่ แม่น้ำปัวไหลผ่าน  บ้านท่าล้อ 

หมู่ 2 บ้านทุ่งกวางหมู่ และลำน้ำแงง   ทำให้บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำทั้ง 3 สาย มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวและพืชไร่เช่น ถั่วลิสง, ข้าวโพด ฯลฯ
สภาพอากาศโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ  และมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง   ดังนี้
ทิศเหนือ             ติดกับเทศบาลตำบลพุทธบาท-เชียงคาน   อำเภอเชียงกลาง
ทิศใต้                ติดกับตำบลเจดีย์ชัย       อำเภอปัว
ทิศตะวันออก         ติดกับตำบลไชยวัฒนา    อำเภอปัว
ทิศตะวันตก           ติดกับตำบลผาตอ          อำเภอท่าวังผา

              จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครอง
                      -  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแงง. เต็มทั้งหมู่บ้าน 7 หมู่ ได้แก่
                                         1.  บ้านทุ่งกวาง         หมู่ที่ 1
                                         2.  บ้านท้าล้อ           หมู่ที่ 2
                                         3.  บ้านหนองเงือก     หมู่ที่ 3
                                         4.  บ้านพาน             หมู่ที่ 4
                                         5.  บ้านหัวเมือง         หมู่ที่ 5
                                         6.  บ้านดอนมูล         หมู่ที่ 6
                                         7.  บ้านใหม่ไชยมงคล  หมู่ที่