:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865

ความเป็นมา

ตำบลแงงนี้เป็นตำบลที่ไม่เคยระบุประวัติไว้ในพงศาวดารและในประวัติศาสตร์   แต่ได้รับรู้จากการกล่าวขานเล่าสืบ  ต่อกันมา พอจะรวบรวมได้ไว้พอสังเขปดังนี้  เมื่อสมัยก่อนดึกดำบรรพ์สถานที่แห่งนี้เป็นถิ่นฐานที่ทุรกันดาร  พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นป่าเขาลำเนาไพร   ได้มีประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยก็เป็นเพียงหมู่บ้านเล็ก ๆ  มีอาชีพทำไร่ข้าวเลื่อนลอยเลี้ยงชีพเท่านั้น การปกครองขึ้นอยู่กับขุนแขวงเมืองวรนครปัจจุบันคืออำเภอปัว    ส่วนการตั้งชื่อของตำบลนี้ว่า  “ตำบลแงง”  นั้น  ก็เพราะได้ยึดเอาลำห้วยแงงที่ไหลผ่าน ในเขตนี้ขึ้นมากล่าวอ้างเป็นหลักฐาน    เมื่อสมัยนั้นก็มีพญาเจ้าเมืองปกครองเมือง นี้สืบทอดกันมาอยู่หลายท่าน  เช่น พญาราชคฤห์   พญาดอกคำ  พญาช้างเผือก  พญาหลวงยู้  พญาใจเล่มก้อง  พญาขุนแงงระงับภัย  เมื่อพญาขุนแงงระงับภัยขึ้นเป็นพญาครองเมืองแงงก็ได้สร้างหลักเมืองขึ้นที่ริมฝั่งสบแม่น้ำปัว  ไว้เป็นที่ชุมนุมทุกๆ ปี   เพื่อร่วมกันทำบุญสะเดาะเคราะห์และทำบุญให้ทานแด่พระภิกษุสงฆ์    ภายในงานมีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบล  ถือเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน   ส่วนที่ว่าหลักเมืองนั้นตอนหลัง  สถานที่ตั้งได้ถูกน้ำปัวพัดพังทลายไปจึงได้ย้ายมาสร้างขึ้นไว้    ที่วัดบ้านหนองเงือก  ปัจจุบันประชาชนได้ร่วมกันทำพิธีดังกล่าวเป็นประจำตลอดมาทุก ๆ  ปีในงานเทศกาลขึ้นปีใหม่เมือง ถือเป็นประเพณีของตำบลแงง  ส่วนศาลเจ้าพ่อพญาขุนแงงระงับภัยตั้งอยู่ที่หนองอ่อม ปัจจุบันการบวงสรวง  ได้จัดทำในปลายเดือนมีนาคมหรือพฤษภาคมของทุกปี ในอดีตตำบลแงงมีหมู่บ้าน  จำนวน  14  หมู่บ้าน  ภายหลังได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ตำบล คือ   ตำบลเจดีย์ชัย  ตำบลแงงเดิมมีอยู่  6 หมู่บ้าน  ต่อมาได้แยกบ้านพาน หมู่ เป็นบ้านใหม่ไชยมงคล หมู่ 7 รวมเป็น  7  หมู่บ้าน