:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลแงง จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแงง เท่าที่จำเป็น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแงง เช่น การลงทะเบียนสมัครใช้บริการบางประเภท การลงทะเบียนกิจกรรมต่างๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแงง ซึ่งจะมีการเก็บบันทึกการเข้าออกโดยอัตโนมัติ

 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลแงง จะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลแงง พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแงง หรือเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลแงงจะใช้ข้อมูลของท่านให้เป็นไปตามกฎหมาย   และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

องค์การบริหารส่วนตำบลแงง จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้เก็บบันทึกไว้ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่

·         องค์การบริหารส่วนตำบลแงง ได้รับความยินยอมจากท่าน

·         การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์

·         การเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลแงง จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เช่น การเสนอขายทางโทรศัพท์หรือการขายสินค้าทางไปรษณีย์ของสินค้าอื่นๆ เป็นต้น

 การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลแงงมีการใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมในการป้องกันการเข้าถึงหรือการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งมีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวโดยใช้วิธีการเข้ารหัสและความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าใช้งานระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต