:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865
ดาวน์โหลดเอกสาร - สำนักปลัด


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร อบต.แงง 21 มิ.ย. 65
2 แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารสาร 21 มิ.ย. 65
3 ใบคำสั่งเข้ากักตัวศูนย์ CI 31 มี.ค. 65
4 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.01) 22 ก.พ. 65
5 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน (แบบ ดร.02) 22 ก.พ. 65
6 แบบบันทึกถ้อยคำ ประกอบแบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเลี่้ยงดูเด็กแรกเกิด (กรณีีผู้ลงทะเบียนไม่ใช่มารดา) 22 ก.พ. 65
7 หนังสือมอบอำนาจ ประกอบแบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (กรณีผู้ลงทะเบียนไม่ใช่มารดา) 22 ก.พ. 65
8 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 22 ก.พ. 65
9 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 22 ก.พ. 65
10 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้่สูงอายุตามประเพณี (แบบ ศผส.01 และ แบบ ศผส.02) 22 ก.พ. 65
11 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 22 ก.พ. 65
12 แบบฟอร์มหนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลผู้พิการ (ใช้กรณีผู้พิการรายใหม่) 22 ก.พ. 65
13 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจทำบัตรพิการ (ทำบัตรใหม่, ต่ออายุบัตร, เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ) 22 ก.พ. 65