ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

วันจันทร์ ที่19 อบต.แงง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ร่วมกันมีส่วนราชารในพื้นที่ ประกอบด้วย รพ.สต.แงง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วัดทุกวัด
ในตำบลแงง โรงเรียนทุกโรงเรียน

 

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

เข้าสู่ระบบ

สำหรับเจ้าหน้าที่