ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

องค์การบริหารส่วนตำบลแงง ร่วมกับหน่วยงานในท้องที่ อาทิ รพ.สต.แงง ชมรม อสม.
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยในภาคครัวเรือน
ตามนโยบายของรัฐบาล ตามหลัก 3ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

เข้าสู่ระบบ

คู่มือประชาชน