ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

โครงการปลอดภัยไว้ก่อน ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน