ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลแงง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาบ้านทุ่งกวาง ตำบลแงง
อำเภอปัว จังหวัดน่าน