ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ในพื้นที่ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน