ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

วันที่ 8 มกราคม 2563 อบต.แงง ทำพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี แด่ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่
หัวหน้าส่วนราชการในตำบลแงง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในตำบลแงง
ด้วยความจงรักภักดีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน