ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลแงง ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.2563 ในวันพฤหัสบดี ที 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:00-16:30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแงงและศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การ
บริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา(การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ) เทศบาลตำบลปัว
(การบริหารจัดการขยะในชุมชน)