ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สำหรับผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต., ผู้นำชุมชน, พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563
ณ วัดภูเก็ต ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

เข้าสู่ระบบ

คู่มือประชาชน