ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019
(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง