ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

อบต.แงง จัดกิจกรรม 5ส ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563