ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(อบรมค่านิยมสุจริต แนวทางป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน)    สำหรับผู้บริหาร
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
วันที่ 24 กรกฏาคม 2563 ณ หอประชุมบ้านพาน หมู่ที่ 4 อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 

 

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

เข้าสู่ระบบ

คู่มือประชาชน