ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กเยาวชนและประชาชนตำบลแงง ประจำงบประมาณ 2563
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองแงง ตำบลแงง อำเภออปัว
จังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนตำบลแงง