ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน
อย่างครบวงจร  (กลุ่มพืชทางเลือก:หม่อนผลสด โกโก้ กล้วย มะม่วงหิมพานต์ ส้ม มะม่วงและ
กาแฟ)

กิจกรรมย่อย  พัฒนาความรู้ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
(ในพืชทางเลือกและปศุสัตว์) ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านหนองเงือก
หมู่ที่ 3 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

เข้าสู่ระบบ

คู่มือประชาชน

งานกิจการสภา