ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

วันนี้ ๗ ก.ค.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป พนง.เจ้าหน้าที่ อบต.แงง ร่วมกับบุคลากร
ทางการแพทย์ รพ.สต.แงง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ภายใต้โครงการอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น    ในการติดตามและ
ประเมินผลอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นต่อไปทั้งนี้..ได้สอบถามกับญาติและผู้ป่วยเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

 Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

เข้าสู่ระบบ

คู่มือประชาชน

งานกิจการสภา