ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

โครงการรณรงค์กำจัดขยะชุมชนตำบลแงง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2563
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแงง