ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

1. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วนตำบลแงงเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีภาระและหน้าที่พัฒนาตำบลในด้านเศรษฐกิจ  
สังคม    และวัฒนธรรม   ภายใต้พระราชบัญญัติสภาตำบล และ องค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้

 1. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
 2. รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  ที่สาธารณะ  รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
 4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 5. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
 6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ
 7. คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 8. บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี   ภูมิปัญญาท้องถิ่น   และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย   โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้
  1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
  2. ให้มีและบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
  3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
  4. ให้มีและบำรุงรักษาสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ  และสวนสาธารณะ
  5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
 • ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
 • บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
 • การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
 • หาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
 • ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม
 • กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
 • การท่องเที่ยว
 • การผังเมือง