ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย     สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดังนี้ 
      1) สภาองค์การบริหารส่วนตำบล    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวนหมู่บ้านละสองคน  ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้าน
ในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบล  ในแต่ละหมู่บ้าน  หมู่บ้านละ 2  คน  จำนวน  14  คน

  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1)  ให้ความเห็นชอบของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร 
กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
(2)  พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล   ร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
(3)  ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย   นโยบาย  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ข้อบัญญัติ  ระเบียบ  และข้อบังคับของทางราชการ

2) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการและองค์การบริหารส่วนตำบลตาม
ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน  และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คนหนึ่ง ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้

                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1)  กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย   และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็น
ไปตามกฎหมาย  นโยบาย  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ข้อบัญญัติ  ระเบียบ  แลข้อบังคับของทางราชการ

(2)  สั่ง  อนุญาต  และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
(3)  แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล 
(4)  วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(5)  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
(6)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

                องค์การบริหารส่วนตำบล  ได้แบ่งส่วนการบริหารงานออกเป็น  4     ส่วน     ดังนี้
1. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป   งานธุรการ  
งานพิมพ์ดีด  งานการเจ้าหน้าที่   งานสวัสดิการ   งานการประชุม     งานเกี่ยวกับการตราข้อบังคับตำบล  งานนิติการ  
งานการพาณิชย์  งานประชาสัมพันธ์       งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล     งานจัดทำข้อบังคับงบประมาณประจำปี  
งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับ   งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


2.  ส่วนการคลัง     ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน   การตรวจเงิน   การหักภาษีเงินได้   และการนำส่งภาษี   
งานเกี่ยวกับการตัดโอนเงินเดือน งานรายงานเงินคงเหลือประจำวัน   
งานขออนุมัติเบิกตัดปี  และขอขยายเวลาเบิกจ่ายงานการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน  งานทรัพย์สิน  งานหนี้สิน 
  งบโครงการ  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


3. ส่วนโยธา   ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานสำรวจ   ออกแบบ   เขียนแบบ    ถนน   อาคาร      และ สะพาน แหล่งน้ำ ฯลฯ   
งานการประเมินค่าใช้จ่ายตามโครงการ  งานควบคุมอาคาร  งานก่อสร้าง  และซ่อมบำรุงอาคาร  แหล่งน้ำ  
งานควบคุมการก่อสร้าง  งานที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 


4. ส่วนศึกษา     มีหน้าที่ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านทางการศึกษา  การวิเคราะห์  การวิจัย 
เสนอความเป็นไปเกี่ยวกับการแนะแนว  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  
การสร้างและพัฒนาหลีกสูตรของวิชาการต่าง ๆ 
การพัฒนาตำราเรียน  การวางแผนการศึกษา  วางมาตรการสถานศึกษา  การจัดบริหารส่งเสริมการศึกษาโดย
ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยกากรศึกษา  การวางโครงการ 
  สำรวจ  เก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  และสถิติการศึกษา  วิเคราะห์ผลงานจากการดำเนินการ
ทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดน โยบายและแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ
ในการจัดการศึกษา    และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง