ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

อาชีพของราษฎร

- ราษฎรส่วนมากมีอาชีพทางด้านการเกษตรปลูกข้าวและพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ถั่วลิสง ฯลฯ

และปลูกไม้ผล เช่น ลำไย ลิ้นจี่ ฯลฯ

- อัตราค่าแรงทางการเกษตรในตำบลแงงโดยเฉลี่ย 100 – 200 บาท 

 

เอกสารสิทธิ์และสิทธิในที่ดินทำกิน

เอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินของราษฎรในตำบลซึ่งคาบเกี่ยวกันระหว่างตำบลแงงและตำบลเจดีย์ชัย

แยกได้ 3 ประเภท คือ

1.ที่มีเอกสารสิทธิ์ ประเภทโฉนดที่ดิน ,น.ส.3

2.ที่มีเอกสารในเขตปฎิรูปที่ดิน สปก.4-01

3.ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นที่ทำกินของราษฎร หรือมีใบจับจอง

                 รายได้เฉลี่ยของประชาชนแต่ละหมู่บ้าน

ที่

บ้าน

ระดับรายได้เฉลี่ยคนละ/ปี

1

ทุ่งกวาง   หมู่ 1

55,476.22

2

ท่าล้อ หมู่ 2

49,043.60

3

หนองเงือก   หมู่ 3

60,139.91

4

พาน   หมู่ 4

58,066.85

5

หัวเมือง หมู่ 5

34,478.06

6

ดอนมูล หมู่   6

41,287.29

7

ใหม่ไชยมงคล หมู่   7

74,244.58

 

รายได้เฉลี่ยระดับตำบลต่อคน/ปี

50,810.44

 หมายเหตุ   ข้อมูลจาก จปฐ.2554

    หน่วยธุรกิจ/การพาณิชย์ในเขต อบต.

  • ร้านค้า/ร้านของชำ
  • ร้านเสริมสวย
  • ร้านบริการซ่อมเครื่องยนต์/มอเตอร์ไซด์
  • ปั๊มน้ำมันหัวจ่าย/ย่อย
  • ตัดเสื้อผ้า
  • ท่าทราย/หล่อเสา 5 แห่ง
  • โรงสีข้าว
  • ตลาดสด 3 แห่ง