ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง


ว่าที่ร้อยตรี สาคร  ไชยมงคล
ปลัด อบต.แงง


จ.ส.ต. วรเมธ ขระเขื่อน
รองปลัด อบต.แงง 
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนการศึกษา
ส่วนโยธา


นางสุพรรณี  กันทะวงศ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นางมณีรัตน์  พันธ์ชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง


      
นางนุดารัตน์  ชัยประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายสุชาติ  หาญยุทธ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายยงยุทธ จันตระ
นักพัฒนาชุมชน


นางอำไพ  แก้วโก
นักวิชาการ การเงินนางสายรุ้ง วังแสง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนายช่างโยธาชำนาญงาน

 
นายมนตรี สมมุติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางรำไพ ขันคำ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางนภาลัย มูลด้วง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นายธนัญชัย สมมุติ
ผช.ช่างโยธา


นายอมร  พรมมีเดช
บุคลากร


นางนุชจรีย์  วงค์สวัสดิ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้นางอินส่วย ตนภู
ครูผู้ดูแลเด็ก

 


ส.ท.เขมรัฐ  ขันทะสีมา
เจ้าหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย


นางสมพร มาอินทร์
ผช.การเงิน


น.ส.กาญจนัฐสิณี ไชยศิลป์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก  

 


นายชาญชัย ศิริรัตน์
นักจัดการงานทั่วไป

     


นางสาวสุทธิกานต์ ตนภู
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

     


นายสุริโย วังสาร
พนักงานขับรถ    

นายสมศักดิ์ อินต๊ะกัน
พนักงานสูบน้ำ

     

นายธนกฤต สิทธิ
พนักงานสูบน้ำ

     

 

 

สำหรับเจ้าหน้าที่