ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

 


นายประเสริฐ วังแสง
ประธานสภา

 

นายอุบน ไชยชนะ
รองประธานสภา
ว่าที่ร้อยตรีสาคร  ไชยมงคล


นางสาวณัฐกฤตา เตชนันท์
สมาชิกสภา หมู่1

 


นายสมศักดิ์ ไชยยะ
สมาชิกสภา หมู่4


นายบุญมา ตนภู
สมาชิกสภา หมู่2

 
 
นายมณเทียน ไชยยะ
สมาชิกสภา หมู่5

 
นายสวัสดิ์ สมมุติ
สมาชิกสภา หมู่2

 


 
นายสมคิด คำยันต์
สมาชิกสภา หมู่5

 
นายอดุลย์ โนจิตร
สมาชิกสภา หมู่3

 


 

 

 

        --ลาออก--


นายประยุงศักดิ์ วังสาร
สมาชิกสภา หมู่6


นายมูล ธัญญะ
สมาชิกสภา หมู่3

 
นายประยูร ตนภู
สมาชิกสภา หมู่6

 

 

   

     --ลาออก--


นายหน่อง ขะระเขื่อน
สมาชิกสภา หมู่4
 

นายยศกร กิตติกสานต์
สมาชิกสภา หมู่7

สำหรับเจ้าหน้าที่