ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

 

โครงการ ทำบุญตักบาตร วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 30 ธ.ค.58 อ่านต่อ
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเทิดไท้องค์ราชัน อ่านต่อ
งานแข่งขันเรือพายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ในวันที่ 25 ตุลาคม 2558  อ่านต่อ
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "ออกกำลังกาย ขยายสมอง โดย BBL" วันที่ 12 กันยายน อ่านต่อ
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชน อ่านต่อ
โครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านและลำน้ำสาขา อ.ปัว จ.น่าน อ่านต่อ
โครงการปลอดภัยไว้ก่อนซ้อมแผนกรณีการเกิดอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแงง อ่านต่อ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์บริหารและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร อ่านต่อ
โครงการอบรมเกษตรอินทรีย์ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพประจำปี อ่านต่อ
โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา อ่านต่อ
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ่านต่อ
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแงง จัดทำโครงการปกป้องสถาบัน อ่านต่อ
กิจกรรมเดินวิ่ง สมาธิ ตามโครงการส่งเสริมพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา1 มิถุนายน 2558
อ่านต่อ
พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการปัจฉิมนิเทศหนูน้อยปฐมวัยวันที่ 27 มีนาคม 2558 อ่านต่อ
โครงสร้างการศึกษาดูงานพัฒนาศักยาภาพชุมชนประจำปีงบประมาณ 2558 อ่านต่อ
พิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม-
พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย-
เดชมหาราช อ่านต่อ
การแข่งขันเรือภายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
อ่านต่อ
โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันที่  22 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ
กิจกรรมเดินรณรงค์งดเหล้าวันเข้าพรรษาและถวายเทียนเข้าพรรษา อ่านต่อ
พิธีสืบชะตาทำบุญ อบต.และถวายเทียนพรรษาประจำปี 2557 อ่านต่อ
เวทีปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ อบต.แงง อ่านต่อ
ฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมคุณธรรมจริยธรรม
ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน  อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี อ่านต่อ