ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

ประกาศและคำสั่ง

::รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

::การติดตามและประเมินผล

::การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

::ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

::สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลแงง

::ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

::รายงานสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ไตรมาส 1

::รายงานสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ไตรมาส 2

::ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

::ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-/2564)

::แบบ ปอ.1.หนังสือรับรองการประเมินผลการตรวจควบคุมภายใน 

::แบบ ปอ.2.รายงานผลการประเมินประกอบของการควบคุมภายใน

::แบบ ปอ.3.รายงายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

::ประกาศภาษี

::ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

::ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-/2564) 

::รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

::รายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 

::การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

::ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมิน เรียกเก็บพิจารณาอุทธรณ์และเร่งรัดภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

::ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในอบต.แงงเสียภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2560

 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

::สุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561

::สุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมพาพันธ์ 2561

::สุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561

::สุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560

::สุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

::สุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560

::สุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560

::สุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560

::สุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2560

::สุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560

::สุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

::สุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 

::สุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560

::สุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมพาพันธ์ 2560

::สุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560

::สุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559

::สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

::สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 

::สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558  

::สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558

::สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2558

::สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558

::สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558

::สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558

::สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558

::แต่งตั้งคณกรรมการราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.แงง

::การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

::สรุปผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานสูบน้ำ อบต.แงง

::สรุปผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารหอประชุม อบต.แงง

::สรุปผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน

::สรุปผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.แงง

::สรุปผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลมิตรเมือง บ้านหนองเงือก­­

::สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2557

::รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557


สำหรับเจ้าหน้าที่