ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

คู่มือประชาชน

::การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

::การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 

::การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

::การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

::การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

::การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

::การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

::การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

::การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

::การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

::การแจ้งขุดดิน

::การแจ้งถมถนน

::การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

::การชำระภาษีป้าย

::การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

::การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

::การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ