ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

สายด่วน นายก อบต.นายบุญเย็น ไชยยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแงง
เบอร์โทร 098 7470647