:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ อปท. (ITA)