:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865
ประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
นายวิโรจน์ เตชนันท์
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลแงง
โทรศัพท์ 081 - 179 2069