:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865
กองคลัง
นางอำไพ แก้วโก รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอำไพ แก้วโก
นักวิชาการ การเงินและบัญชี
นางรำไพร ขันคำ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางนุชจรีย์ วงค์สวัสดิ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสมพร มาอินทร์
ผู้ช่วยการเงิน
ศรินยา วังสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
.