:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865
กองการศึกษา
นางนุดารัตน์ ชัยประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางพุทธิชา ขระเขื่อน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสายรุ้ง วังแสง
ครู คศ.2
นางนภาลัย มูลด้วง
ครู คศ.2
นางอินส่วย ตนภู
ครู คศ.2
นางเกษฏาภรณ์ วังสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางกรรณิการ์ วังสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางกาบจันทร์ สุทำแปง
ครูผู้ดูแลเด็ก