:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865
ข้อมูลผู้บริหาร
นายประดุน โนจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแงง
โทร 081-0290297
นางทิพรัตน์ วังแสง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแงง
โทร 083-3184493
นายมณเทียน ไชยยะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแงง
โทร 095-3248072
นายอนุวัตร์ มีบุญ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแงง
โทร 083-5763898