:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865
หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าที่ร้อยตรี สาคร ไชยมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแงง
มือถือ 089 999 1511
จ่าสิบตำรวจ วรเมธ ขระเขื่อน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแงง
มือถือ 089 559 3939
นางสุพรรณี กันทะวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
มือถือ 084 885 1574
นางมณีรัตน์ พันธ์ชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 091 736 8897
นายสุชาติ หาญยุทธ
ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 081 285 8782
นางนุดารัตน์ ชัยประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม
มือถือ 098 014 1656